Điều khoản sử dụng

Tại TECOTEC Group, nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của chúng tôi.

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Bạn chỉ có thể sử dụng website khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản của chúng tôi.

1. Giải thích các khái niệm

  • “Website” là hệ thống thông tin dùng để thiết lập trang thông tin điện tử của TECOTEC Group được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên không gian mạng.
  • “Nội Dung Trên Website” là mọi thông tin, dữ liệu, tài liệu, tài nguyên, văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, tệp âm thanh, sáng chế, nhãn hiệu thương mại, tên thương mại, mẫu logo của TECOTEC Group, sản phẩm, dịch vụ, bí mật kinh doanh hay tư liệu khác của TECOTEC Group được đăng tải và/hoặc tạo ra trên Website. Toàn bộ Nội Dung Trên Website là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của TECOTEC Group.
  • “Điều khoản sử dụng” là các điều khoản sử dụng Website được nêu tại đây và đăng tải trên Website.
  • “Người sử dụng” là cá nhân và/hoặc tổ chức truy cập vào Website để tiếp cận, sử dụng Nội Dung Trên Website.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

2.1. Website và Nội Dung Trên Website đều thuộc quyền sở hữu/ bản quyền của TECOTEC Group và/hoặc bên thứ ba cấp phép cho TECOTEC Group, được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
2.2. Người sử dụng không có quyền, yêu cầu hay lợi ích nào liên quan tới Nội Dung Trên Website. Người sử dụng đồng ý không đưa ra bất kỳ tuyên bố, hoặc có bất kỳ hành động nhằm xác lập, thực hiện quyền, hoặc yêu cầu đối với Nội Dung Trên Website.
2.3. Ngoại trừ trường hợp: quy định tại Khoản 1 Mục 4; hoặc được sự chấp nhận trước bằng văn bản của TECOTEC Group; hoặc được sự cho phép của pháp luật Việt Nam, các hành vi dưới đây sẽ được xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của TECOTEC Group, cụ thể:
2.3.1. Mọi hành vi sử dụng, sao chép, tái chế, xuất bản lại, chỉnh sửa, lưu trữ, sao lại, truyền, phân phối, thuê, cho thuê, bán hoặc khai thác thương mại đối với bất kỳ Nội Dung Trên Website bằng bất cứ cách thức nào;
2.3.2. Phân phát, dịch thuật, sửa đổi, giải mã, tạo (những) phẩm phái sinh, làm xáo trộn Nội Dung Trên Website bằng bất cứ cách thức nào;
2.3.3. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Quyền của TECOTEC Group

3.1. Thay đổi và/hoặc chấm dứt một phần hay toàn bộ Nội Dung Trên Website mà không cần thông báo trước hoặc đưa ra bất kỳ lý do nào cho các nội dung được cập nhật, bổ sung.
3.2. Yêu cầu Người sử dụng chấm dứt việc truy cập Website và/hoặc sử dụng các Nội Dung Trên Website trong các trường hợp sau đây:
3.2.1. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của TECOTEC Group theo Mục 2 Điều khoản sử dụng này;
3.2.2. Sử dụng các Nội Dung Trên Website trong các trường hợp bị hạn chế hoặc bị cấm theo Mục 5 Điều khoản sử dụng này.
3.2.3 Yêu cầu Người sử dụng bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh (nếu có) trong trường hợp Người sử dụng vi phạm quy định tại Điều khoản sử dụng này.

4. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

4.1. Sử dụng Nội Dung Trên Website (xem, chiết xuất nội dung (in, tải, chuyển tiếp, …) hoặc chia sẻ cho người khác) nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân/nội bộ và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến Nội Dung Trên Website.
4.2. Đảm bảo: Tuân theo Điều khoản sử dụng và các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc truy cập Website và sử dụng Nội Dung Trên Website; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc truy cập Website và sử dụng Nội Dung Trên Website của những Người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của TECOTEC Group.
4.3. Chấm dứt việc truy cập Website và/hoặc sử dụng Nội Dung Trên Website trong trường hợp Người sử dụng không đồng ý với một hoặc một số hoặc toàn bộ Điều khoản sử dụng.

5. Hạn chế sử dụng

TECOTEC Group không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng Nội Dung Trên Website vào một trong những trường hợp sau:
5.1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
5.2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
5.3. Gây rối trật tự công cộng;
5.4. Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
5.5. Truyền bá và phân phối thông tin của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
5.6. Sử dụng Nội Dung Trên Website vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của TECOTEC Group.
5.7. Truyền đi những tập tin điện tử bị nhiễm vi-rút mà có thể gây thiệt hại và/hoặc làm hư hại hoạt động của các thiết bị điện tử khác
5.8. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ cách thức nào để theo dõi và thu thập Nội Dung Trên Website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của TECOTEC Group.
5.9. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc bất kỳ cách thức nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của Website.
5.10. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm theo quy định pháp luật Việt Nam.
5.11. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của TECOTEC Group.
5.12. Bất kỳ hành động nào mà TECOTEC Group đơn phương cho rằng không thích hợp hoặc gây ảnh hưởng không tốt đẹp đến TECOTEC Group.